با تیم ما آشنا شوید

تیم ما برای پروژه های اختصاصی شما آماده است.

امیر خلیلی

مدیرعامل

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

کارت

موسس

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

این است تیم ما

تیم برند شو متشکل از بهترین ها برای انجام برترین پروژه ها …

دیوید

طراح

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

جانی

هنرمند

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

کاوین

برنامه نویس

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

رابرت

مترجم

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگانر

کتی

مدیر

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

اسمیت

برنامه کار

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

کاترین

طراح

امیرخلیلی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

فهرست